Vielsesritual

Ægteskabsritual  

 Østens Assyriske Kirke


Udveksling af løfter og ægteskabsforpligtelse

Jeg (mandens navn) tager af min egen frie vilje den troende (Brudens navn), datter af troende (brudens fars navn) til min hustru og hjælper i følge det kristne evangeliums og den apostolske lovs rettigheder og privilegium. Jeg ved også at ægteskab, forening med en, som er døbt med den hellige dåb (og som bekender Jesus Kristus som Herre) for den’ er der ingen adskillelse før døden; uanset om blindhed, svaghed eller nogen anden sygdom skulle ramme hende, undtagen ægteskabsbrud.

Jeg godkender befalingerne ifølge apostelen Paulus da han sagde: Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den , således skal en mand. Også elsker sin hustru. Ligeledes bekræfter jeg, at jeg ikke er bundet af et andet ægteskab og at jeg ikke ved blodet er beslægtet med den kvinde jeg nu ægter. Derfor, med min fornufts fulde brug, gifter jeg mig af egen fri vilje. Jeg accepterer Herrens befaling som herover er fremstillet og beder Herren hjælpe mig at opfylde hans hellige befalinger. Dette skriver jeg under på.

Jeg (brudens navn) datter af troende (brudens fars navn) ægter (mandens navn) søn af troende (mandens fars navn) af egen fri vilje i følge det kristne evangelium og apostelens befalinger som fastslår at et ægteskab er godt for de, som er døbt ved den hellige dåb og som bekender at Jesus Kristus er Herre; og at der ikke er nogen adskillelse for døden, end ikke blindhed, sygdom eller nogen anden fristelse, undtagen ægteskabsbrud. Jeg vedgår alle disse befalinger ifølge apostelen Paulus, der siger “at en kvinde er bundet til sin mand”, ligesom ånden til legemet og kodet til benene. Ligeledes lover jeg at være min mand en trofast hustru indtil døden og erklærer, at jeg ikke ved blodet er beslægtet med denne mand. Af fri vilje og med min fornuft træffer jeg mit valg og med min underskrift beder jeg Herren hjælpe mig til at opfylde hans befalinger.

 

Vielsesritual

 

Marriage Canon: (angående upassende dage for et ægteskabs indgåelse) Se engelsk tekst.

 

Udveksling af løfte og ægteskabskontrakt

 

(Ægteskabskontrakten præsenteres for brudeparret, deres løfter udtales for Gud, deres vidner og den tilstedeværende menighed) Efter forpligtelsen velsigner præsten på følgende måde de tinge; der skal udveksles:

 

Præst: Velsign O Herre vor Gud disse tinge med guddommelige velsignelser og fuldend deres ægteskab med himmelske gaver, fuldfør det arbejde de rettelig har begyndt, med din nådes omsorg, du som med dine gaver glæder dine tilbedere, alles Herre, Fader Søn og Helligånd til al tid, Amen.

 

Vielsesritual

 

Diakon: Lad os bede om at fred må være med os.

 

Præst: Ære til Gud i det højeste (gentages tre gange) og på jorden fred og godt håb til mennesker til al tid. Amen.

 

Alle: Vor Gud i himmelen, helliget være dit navn, hellig, hellig, hellig er du vor Fader i himlen. Himmel og jord er fuld af din herlighed, engle og mennesker råber til dig: Hellig, hellig, hellig er du.

 

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

 

Præst:. Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden.

 

Alle: Fra evig tid til evig tid: Amen Vor fader i himmelen, helliget være dit navn, dit rige komme. Hellig, hellig, hellig er du vor Fader i himmelen. Himmel og jord er fuld af din herlighed, engle og mennesker råber til dig: Hellig, hellig, hellig er du.

 

Diakon: Lad os bede om at fred må være med os.

 

Præst: O, min Herre, foren i en uadskillelig forening dine tjenere (NN & NN) og bind dine tilbedere i en kærlighed som også er uadskillelig, og giv dem en fast vilje gennem din nåde og fuldfør denne deres gerning med den styrke som kommer fra dig, du alles Herre og Fader.

 

(bøn): Byg på dit ord, Herre, og fuldend i dit håb og grundfæst ved din nåde denne forpligtelse, som dine tjenere er begyndt at udføre. Og må de til alle tider opløfte pris, ære, bekendelse og tilbedelse, oh, alles Herre, Fader, Søn ….

 

(Eller denne bøn): Grundlæg oh Herre, ved din højre hånd, vor højre hånd og lad ved din sandhed vor position være sikret og må du være med os i alle vore ord og handlinger til alle tider. Og velsign ved din nåde vor elskedes kalk/bæger oh alles Gud, Fader…

 

(Synges over nadverkalken): Jubl og syng og lovprisLyt min datter, se og giv agt:

Jubl og glæd dig, oh trofaste kirke, kongedatter til alle rider, over den brudgom som har trolovet dig og opløftet dig til sit sovekammer. Og i stedet for medgift har givet dig sin krop og sit dyrebare blod. Og ved at ofre sig selv har han givet dig synd tilgivelse og indviet dig og gjort dig til brud smykket for ham selv. Han har i dig givet åndelig drik til dine børn (Begynd med den blandede kalk) Og se hvor de fryder sig i helligdommen under jubel. Og med dem råber også vi og siger: DIN ER ÆREN.

 

Velsign dem og gør dem talrige:

Velsign, oh vor Herre ved din nåde, brudgom og brud ved dit kors og smyk forloveren og brude-pigen med renhed.

 

Helligt og frygtfuldt er hans navn:

O du hellige som indvier alle, ved hvem alle hellige ting er blevet helliget, indvi dine tilbederes kalk/bæger og indgyd den med din nåde.

 

Til alle tider:

Skænk oh vor Herre harmoni og foren brudgom og brud i kærlighed og enhed, så vel som alle vi, der er her til stede.

 

Velsign dem og gør dem talrige.

Oh Kristus, velsign og indvi kalken/bægeret og ringen, så brudgommen kan drikke med bruden og blive beruset af kærlighed og enhed.

 

Jeg vil velsigne Herren til alle tider.

Abraham velsignede Isak, Isak velsignede Jakob. Må de tres velsignelse hvile på hele vor

menighed.

 

Alle nationer vil blive velsignet ved ham.

Lad den velsignelse nationernes stamfader, Abraham, blev velsignet med, velsigne denne brudgom og denne brud. Må de være frugtbare og talrige på jorden.

 

Ære være Faderen.

Lad jomfru Marias bøn, Jesus vor frelsers moder, altid være et forsvar for os dag og nat.

 

Fra evighed til evighed.

OH, profeter, bed om stilhed, og apostle om fred. Og lad martyrers, præsters og læreres bøn være os et forsvar

 

Lad os alle sige Amen: Amen

Hvil din barmhjertigheds højre hånd, oh vor Herre Jesus, og lad den i din nåde forblive på brudgommen og bruden og gør af dem, ved din kærlige godhed, et velsignet par og berig deres familier med rigdom og goder.

 

Velsign, oh vor Herre, brudgommen og bruden i lighed med Isak og hans hustru Rebekka.

Velsign, oh vor Herre, brudgommen og bruden i lighed med Jacob og hans hustru Rakel.

 

Velsign, oh vor Herre, også forloveren som Johannes, åndens budbringer.

Velsign, oh vor Herre, brudepigen som Elisabeth, Marias slægtning.

 

Velsign, oh vor Herre, denne kalk som kalken i ovensalen.

Velsign, oh vor Herre, Kh’nana som dine hænder hat skabt,

 

Velsign, oh vor Herre, dine tjeneres krone som præsten Arons krone.

Velsign, oh vor Herre, dette kors som Konstantins kors.

 

Velsign, oh vor Herre, denne ring som kong Salomons ring.

 

Velsign, oh vor Herre, hver enkelt af os, for du er den velsignedes velsignede søn.

Og vi vil bekende dit navn og din Fader ved din hjælp og ligeledes den Hellige Ånd nu og i evighed.

 

Bøn: Fuldend, oh vor Herre og Gud ved din nåde disse tjenere og berig ved din barmhjertighed deres dyder, at de i frydefuldt fællesskab kan lovprise din hellige treenighed til alle tider, oh alles Herre, Fader, Søn og Helligånden. Amen.

 

Velsignelsens kalk

 

(kalken løftes) I dit navn, oh slægternes Herre, søger vi tilflugt (gentages) og i din elskedes søn, vor Herre, Jesu Kristi navn og i din levende og hellige og livgivende ands navn, de retfærdiges håb og de retskafnes fortrolighed som baner vejen for hans tjenere og opfylder hans tilbederes ønsker, forøget nåde, smykket ungdom og udholdelig alderdom. Velsign, oh min Herre, disse tjenere som er blevet viet og disse kære som er mellemmænd og har taget fællesskabets hånd, som gives af Gud til begge sider, og velsign og bevar og glæd dem ved din nåde i det du kan give således at der fra os og fra dem og fra den velsignede frugt som udspringer fra deres hænder opløftes lovprisning og ære og bekendelse og tilbedelse til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, det hellige ægteskabs giver og indvier. Og må din nåde og kærlighed bestandig blive udøst over denne dine tjeneres kalk/bæger og over de som drikker af den og over hele denne menighed nu og til alle tider.

 

Velsignelse af ringene

 

Oh sande brudgom, oh Kristus (gentag) som med denne ring du hat givet os ved din nåde, glæd bruden som modtager den med din barmhjertighed. Lige som Judas’ anstrengelser overfor Tamar blev åbenbaret gennem en ring og som Egyptens herredømme blev lagt i Josefs hånd med en ring og ligeledes Daniels styrke overfor Babylons konge blev åbenbaret, således er også denne ring, som tænder de retfærdiges lampe og som købmændene har pris, et løfte, for ved den blev Josef baret omkring i en stridsvogn og Daniels blev virkelig præet. Dette er ringen med hvilken den hellige kirke blev trolovet med den himmelske brudgom og modtog Kristi legeme og blod. Dette er ringen med hvilken Sara blev trolovet med den trofaste patriark Abraham. dette er ringen med hvilken Rebekka blev trolovet med Isak gennem Eliezer den trofaste tjener. Dette er ringen med hvilken Rakel blev trolovet med Jakob, som blev kaldt Israel. Dette er ringen ved hvilken Tamar blev reddet fra mord. Dette er den ring som udgør et forsvarsværk til tidernes ende. Dette er ringe som forsegler og åbner kongers skatkamre. Dette er den ring med hvilken alle brude vies og alle gode ting søges. Oh du ring, hvor vidunderlig og storslået er du, for ved dig troloves alle kvinder til mand (og brudgomme vies til brude). Velsignet er Kristus som har åbenbaret sine hensigter for sine tilbedere gennem en ring. Velsign på samme made, oh min Herre, denne ring ved dine helgeners og præsters bønner og må dit navn prises i dine tjenere og må de velsignes med alle faderens, Sønnens og Helligåndens velsignelser fra nu og til alle tider. (ringene lægges i bægeret efter at have gjort korsets tegn over det)

 

Velsignelsen af korset

 

Vi tilbeder, oh min Herre, dit hellige kors, oh vor frelser (gentag) ved hvilket der kom frelse til alle racer, fordi det skræmmer djævle og udvirker mange undere og ved det blev den hellige kirke frelst og viet til den himmelske brudgom.

Dette er det hellige kors, som blev åbenbaret for Konstantin i himmelen og ved hvilket han vandt sejr over sine forfølgere.

Dette er det hellige kors som Moses så i et tegn på bjerget og ved hvilket han vejledet Amalekiterne.

Dette er det hellige kors som Melkizedek bebudede.

Dette er det hellige kors som Ananias’ ledsagere så i ildstedet og ved hvilket de undslap ilden.

Dette er det hellige kors ved hvilket Daniel undslap de vilde dyr.

Dette er det hellige kors ved hvilket de hellige martyrer udgød deres blod.

Dette er det hellige kors ved hvilket brudgomme og brude bekræfter deres forsætter. Dette er det hellige kors som vi tilbeder i kærlighed og enhed og må dine tjeneres forsætter forsegles derved og må de leve i glæde og fryd nu og til evig tid. (der gøres korsets tegn for bægeret og korset lægges deri)

 

Velsignelse med Kh’nana*

 

Oh Herre, mægtige Gud, alles hersker og i din omsorg alles leder fra hvem kvinden vies til manden. Oh mægtige herre, fuldfør og stadfest derfor ved din nåde dette fundament som disse tilbedere har lagt i overensstemmelse med din tillid og stadfest dine velsignelser og dine mange velsignelser og din store nåde ved denne dine tjeneres kalk og må den, for de som modtager den, være til glæde, fryd, varig fred og fuldendt og udelt kærlighed. Lad os alle lovprise med Faderens, Sønnens og Helligåndens stemme (Kh’nana lægges i kalken) (fortsætter): Dette vore venners vielses-bæger er adskilt og indviet og fuldendt og fuldført og blandet og forseglet ved den hellige Simonske præstestand og den Salomonske ring og Herrens kors og Kh’nana fra helgenernes skrin i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn for evigt. Amen.

 

* (Kh’nana er støv fra et alter i en kirke indviet til en helgen)

Den apostolske velsignelse

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle nu og til evig tid. Amen.

(Giv 2/3 til gommen og gør korsets tegn for forloverens pande; resten gives til bruden og diakonen gør korsets tegn for brudepigen.

Kronerne og Kroning

 Må Gud, – som kronede himmelen med stjerner (gentag) og jorden med blomster og indsatte al sin skabning i sit bud – med sin velsignelse smykke jeres hoveder med midlertidige kroner og må han gøre jer værdige til at blive kronet med uforgængelige kroner. Og må han give jer sønner og døtre som er velsignelser og berige jer med rigdom og ejendele. Og må jeres laber være fyldt med glæde og jeres tunger med bekendelse og må I opløfte ære til Faderen, Sønnen og Helligånden, nu og til evig tid. (nu sætter præsten kronerne på deres hoveder) Bekend O Kirke dronningen, kongesønnen som ægter dig og bringer dig til sit sovekammer og giver dig en medgift, det blod han fra sin side udgød for dig og klæder dig i en klædning af uophørligt skinnende lys og sætter på, dit hoved en smuk og strålende krone af lovsang. Og som røgelsesskarret giver af sin vellugt, således giver du vellugt til alle og han smykker dig som rosen og forårets blomster. Og på Golgata befriede han dig fra at tjene afguder. Så tilbed hans kors hvorpå han led for dig og ophøjede din ydmyghed og ær de præster som tjener dig med deres arbejde, og råb til ham: Ære være du, Ære være du.

 

Litani:

 

Diakon: Lad os alle rejse os med glæde og fryd og lad os bønfalde og sige, Vor Herre hav barmhjertighed med os.

 

Oh ophøjede brudgom som trolovede sin kirke gennem præsten og sønnen af præsten af præster, Johannes forloveren og budbringeren, vi bønfalder dig.

 

Oh ophøjede brudgom som i stedet for medgift og gaver udgød dit dyrebare blod for din trolovede, vi bønfalder dig.

 

Oh ophøjede brudgom som indbød løj og lav til din bryllupsfest hvor du bragte nyheden om gudsriget, vi bønfalder dig.

 

Oh, ophøjede brudgom som blandede dit blod med himmelsk vin til en drik til din kirke og tilvejebragte rigeligt vand til at glæde din smykkede brud at hun kunne vies til dig, vi bønfalder dig.

 

Oh ophøjede brudgom som kaldte på alle nationer og indbød dem til at sidde ned og glædes over dine bryllupsvelsignelser, vi bønfalder dig.

 

Oh ophøjede brudgom som grundlagde din bryllupsfest for altid, skænk dine tilbedere, som i tillid til dig lovformeligt er blevet forenede, enhed og gør dem glade i den forpligtelse de har påtaget sig, vi bønfalder dig.

 

Oh ophøjede brudgom som forvandlede vand til vin i Kana i Galilæa og opmuntrede gæsterne, glæd vort selskab med din nåde og din barmhjertighed, vi bønfalder dig.

 

For vore hellige fædre sundhed og lykke,

Patriarken Mar …………………………………

Ærkebiskop Mar ……………………….………

Biskop Mar …………………………………….

og alle som tjener under dem, bønfalder vi dig.

 

Oh nådige Gud, som i barmhjertighed regerer over alle, vi bønfalder dig.

 

Oh du som er forklaret i himmelen og tilbedt på jorden, vi bønfalder dig.

 

Frels os alle oh Kristus vor Herre ved din nåde og velsign og bevar denne brudgom såvel som bruden, og forloveren såvel som brudepigen, og de inviterede såvel som de tilstedeværende og huset såvel som dets beboere og hele vor menighed uden undtagelse og hav barmhjertighed med os.

 

Diakon: Opløfte jeres røst alle I folk og pris den levende Gud.

 

Alle: Hellige Gud, Hellige Mægtige, Hellige Udødelige, hav barmhjertighed med os: Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden: Hellige Gud, Hellige Mægtige, Hellige Udødelige, har barmhjertighed med os: … Fra evig tid til evig tid, Amen. Hellige Gud, Hellige Mægtige, Hellige Udødelige, hav barmhjertighed med os.

 

Præst: Velsign vor fest med din nåde og stadfest din velvilje deri og må dit herredømmes fred og ro regere i disse dine tjeneres sjæle og bevar og støt hele menigheden som har deltaget i vore elskedes vielse, glæd dine tjenere med dine gaver oh alles Herre, fader, Søn og Helligånd. Amen.

 

Velsignelse af brudgommen

 Du, oh brudgom, har ydmygt bøjet dit hoved for præsterne, må herren vor herre opløfte dit hoved og give dig lykke og fremgang herefter.

Må Herrens velsignelse være med dig og jeg vil begynde at citere fra skrifterne for dig: solen skal ikke skade dig med sin varme, ej heller månen med sine faser.

Må du leve frit og betvinge dine fjender. Må du jævnligt låne ud, uden selv at have brug for et lån.

Må Kristus tilrettelægge dine anliggender og må han være din beskytter; må han velsigne din indgang og din udgang og må han berige dine forretningsanliggender.

Må du besejre dine fjender og må de være støv for dine fødder; og må du, såvel i det skjulte som åbenlyst æres med et godt og kærligt ry.

Må dine tegnebøger beriges som Pisjon med sine ædelstene og må dine børns antal flerdobles som den oversvømmede Gihon.

Må dit afkom være i overflod som Tigris ved højvande; og må du være frugtbar og spredes til alle egne som foden Eufrat spredes blandt nationer.

Må dit helbred styrkes såvel i krop som i ånd og må dine himmelske og jordiske rigdomme blive fordoblet.

Må det skinnende kors’ beskyttelse bevare dig om natten og om dagen. Må det gå forud for din husstand og må du bestandig glædes derved.

Må din forstand skinne som guld i dine elskedes nærvær. Må du gå dine veje i Guds varetægt.

Må kronen på dit hoved være velsignet såvel som de behagelige klæder på din krop. Velsignet være din seng og dit sovekammer; velsignet være dit hus og velsignet være din ejendom.

Må du finde hvile i din søvn. Må du vågne med glæde ved daggry. Må du samle gode ting ved middagstide og må. du finde hjælp til enhver tid.

Må du gå fra styrke til styrke og komme fra hænder til hæder og må stige fra grad til grad og må du gå fra velsignelse til velsignelse.

Må du opnå rang og ære og et godt og ærligt navn; må Herten øge dine fortrin som han gjorde det for David og Konstantin.

Må dine lænders udspring lykkeligt vokse hos dig og må de stå rundt om dit bord som en tækkelig olivenplante.

Når som helst du rækker din højre hånd frem, må da Herrens højre hånd svare dig. Når som helst du lægger din venstre hånd, må da hans hjælp være med dig.

Lad det være din støtte i denne verden, i arbejde og hvile, og lad ikke den onde nærme sig dig, hverken om natten eller om dagen.

Må dine bønner være velkomne og må også dine bønner blive besvaret; og må du blive herskeres fader og må. præster udspringe fra dine lænder.

Må vor rod vokse op foran alle, som Abrahams rod. Må Herren velsigne dig som Efraim og Manasse hvis fader var Josef.

Må forret og ejendele tilfalde dig rigeligt og må helligt forsyn stå omkring dig som en høj mur.

Må dit navn spredes blandt herskere og dit ry blandt herskere og må dine hænders frugt være mangfoldige og må de blive bevaret for uret.

Må en entydig tro skænke dig alle velsignelser og må Gud forherliges i dig. Og lad alle folk sige Ja og Amen.

 

Velsignelse af bruden

 Oh Gud som velsignede den retfærdige, velsign vor brud som er blevet kronet. Pryd hende med fortræffelighed i det indre og smyk hende med ydre skønhed.

Velsign det hus hun træder ind i ligesom Kejserinde Helena og indvi det sovekammer som er reserveret til hende i følge trofaste kvinders skik.

Fyld til overflod hendes skatkammer og hendes klædeskab og hendes smykkeskrin, og gør hendes ankomst til en velsignelse for hendes husbond.

Led hendes husholdning i overensstemmelse med hendes husbond, uden strid og konflikter; og lad hendes ære tiltage og vokse, såvel som hendes ry i hendes omgangskreds.

Giv hende glæde i hjertet og lys i øjnene og helbred lidelserne i hendes legeme løs hendes fra sjælens gæld.

Og lad der være en ny begyndelse efter hvilken brude kan dømme sig selv. Lad hende være velsignet ved præsters ord og diakoners ytringer.

Lad hendes krop blomstre med godt helbred og hendes ansigts skønhed med renhed. Lad hendes gode navn blive udbredt og lad hende leve et behageligt liv.

Se ned, oh du ophøjede, fra det høje og velsign din tjenerinde og hendes husbond. Ved din højre hånd, oh min Herre, skabtes hun og ved din nåde bevares hun.

Skænk hende velsignelse og liv og helbred fra dit skatkammer, og svar hendes bønner i din nåde med et mål der flyder over.

Hvil din høre hånd på hende og lad hende få ly under dine vinger og befri hende fra den onde og hans magt og må hun blive et alter til din ære.

Må alle retskafne kvinder i menigheden og i nationerne stå for hende som eksempler og lad hende leve med dem i hukommelsen.

Henfør hende til Sara i din barmhjertighed og velsign hendes børn som Isak. Velsign hende som Rebekka og beskyt hendes børn som Jakob.

Giv hende Rakels ynde og må hendes afkom være som Josef. Velsign hendes skød som Lea og lad hende blive mor til mange.

Lad dit korstegn velsigne hende som Asenat og må hun være frugtbar og bære Efraims lige. Lad hende også blive som Jokebed og må hendes børn være som Moses.

Fyld hendes sjæl med et godt håb, som Elisabeth med Aron. Lad hendes børn blive som Eliezer og Ithamar.

Og stå hende bi som Zippora og må hendes børn leve som Gerson og må hendes læber beriges med salmer og sange som Miriam.

Tildel hende en lod på jorden som Machla og Khagle og Ya’a og deres søstres råd og anvisning, de som arvede deres fædres lod.

Skænk hendes husholdning ro og øg din fred i hendes rum; og må præster komme fra hendes børn og diakoner fra hendes frugt.

Lad hendes afkom arve hendes ejendom, marker såvel som gårde og lad hendes sønner og døtre hvile på tæpper.

Må hendes husbond glædes meget og må hendes fædre springe af jubel; og må hendes velsignelser forøges, hendes børn fuldføre din vilje.

Lad hendes afkom mangedobles som sandet og som himmelens stjerner og som Jordan om foråret. Berig hende med stor rigdom.

Lad din tjenerinde være velsignet, oh vor Herre, med dine velsignelses ord, med dine helgeners bønner, alle hendes livsdage.

Og må hun opløfte ære og bekendelse til Faderen og til Sønnen og til Helligånden fra denne dag og for evigt herefter: Ja og Amen.

 

Over forloveren

Til den hæderlige forlover som tager del i denne fest, hvad skal jeg sige eller udtale? Og ligeledes velsigne og prise?

Han stod selv frem og tilberedte for brudgommen og hans ledsagere, som den kendte Johannes som råbte i ørkenen og derefter gik bort.

Han var forlover som stod op fra helligdommens højde og åbenbarede ting, han som var salvet med Helligånden.

Må han blive ophøjet på Herrens dag. Må han opstige med ham og opløftes med hans helgener og være glad og synge lovsange med dem.

Må han råbe ære til dig, i legeme såvel som i ånd. Må han råbe en behørig ære til dig.

Nu og til alle tider … Amen.

 

Velsignelse af brudepigen

Nu vil jeg derfor, angående brudepigen, råbe ud og tale ret og minde hende om alle de ærværdige kvinder, at hun kan blive deres ledsager.

Maria og hendes søster Martha opsendte til alle tider tilbedelse og sled hårdt i Kristi tjeneste, skabelsens herre.

Må du opløfte ære og bekendelse og hæder til guddommer som øser alle velsignelser over dig, nu og til alle tider i evighed. Amen.

 

Afslutning

 Over dig, oh herlige brudgom og skønne blomst, kronet med den himmelske brudgoms krone; og over dig fagre brud, ren og skær i jomfruelighed og smykket med Kirkens nåde; og over dig oh hæderlige forlover, repræsentant for døberen Johannes; og over dig tækkelige og hæderlige brudepige og over hele vor menighed, lad der være en overflod af barmhjertighed og velsignelser og nåde fra vor højtærede Gud, nu og til alle tider i evighed. Amen.

Slut